WPF daje programiście nieograniczone możliwości. Jednak aby go w pełni wykorzystać należy zastosować wzorzec projektowy MVVM, który umożliwia tworzenie aplikacji.

Opis

Na szkoleniu prowadzonym w formie warsztatów, utworzymy kompletną aplikację WPF z użyciem wzorca MVVM zgodnie z dobrymi praktykami.

Agenda

 1. Wprowadzenie
 • Podstawy WPF
 • Co to jest XAML?
 • Atrybuty i elementy
 • Markup Extensions
 • Zasada kompozycji
 1. Widoki (views)
 • Klasy Window, Page, UserControl
 • Zastosowanie Frame
 1. Panele
 • Grid, UniformGrid
 • StackPanel, DockPanel, WrapPanel
 • Canvas
 1. Kontrolki
 • Label, TexBox
 • Button
 • TextBox
 • CheckBox, RadioButton
 • Slider
 1. Kontrolki wieloelementowe
 • ListBox, ListView
 • DataGrid
 • TabControl
 1. Style (Styles)
 • Utworzenie stylu
 • Dziedziczenie stylu
 1. Szablony (Templates)
 • Szablon danych (Data Template)
 • Szablon kontrolek (ControlTemplate)
 • TemplateBinding
 1. Zasoby (Resources)
 • ResourceDictionary
 • Zasoby statyczne i dynamiczne
 • Ładowanie zasobów
 1. Wiązanie danych (Binding)
 • Wiązanie kontrolek między sobą (Element Binding)
 • Wiązanie kontrolek z danymi (Databinding)
 • Kontekst danych (DataContext)
 • Typy wiązania danych
 1. Konwertery
 • Konwerter wartości (IValueConverter)
 • Konwerter wielowartościowy (ImultiValueConverter)
 1. Wyzwalacze (triggers)
 • Wyzwalacze łaściwości
 • Wyzwalacze danych
 1. Wzorzec projektowy MVVM
 • Podział aplikacji na warstwy
 1. Notyfikacje
 • Implementacja notyfikacji (INotifyPropertyChanged)
 • Zastosowanie biblioteki Fody.PropertyChanged
 1. Komendy (Command)
 • Interfejs ICommand
 • Implementacja RelayCommand
 1. Zachowania (Behaviors)
 • Implementacja własnego zachowania
 • Wywoływanie metod na podstawie zdarzenia
 • Wywoływanie komend na podstawie zdarzenia
 1. Wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection)
 • Utworzenie ViewModelLocator
 • Przegląd frameworków IoC (Unity, AutoFac, CommonServiceLocation)
 1. Nawigacja
 • NavigationService
 • Nawigacja pomiędzy widokami w MVVM
 1. Walidacja
 • Walidacja z użyciem wyjątków
 • Walidacja z zastosowaniem interfejsu IDataErrorInfo
 • Walidacja za pomocą biblioteki FluentValidation
 1. Operacje asynchroniczne
 • Tworzenie zadań Task
 • Zastosowanie async/await
 • Anulowanie zadań
 • Wyświetlanie postępu
 1. Przegląd frameworków WPF MVVM
 • MVVM Light
 • Micro
 • Prism

Prowadzący

Szkolenie poprowadzi Marcin Sulecki, programista i trener z 20-letnim doświadczeniem, który zrealizował wiele komercyjnych projektów z użyciem WPF.